Zakończona oferta publiczna akcji Console Labs S.A.

KOMUNIKAT:

Console Labs S.A. informuje o dokonaniu przydziału akcji serii A sprzedawanych w ramach oferty publicznej. Oferta obejmowała łącznie 165 tys. akcji, a po decyzji Oferujących o ostatecznej ilości akcji oferowanych 115 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki. W wyniku przeprowadzonej Oferty Akcji subskrybowanych i w pełni opłaconych zostało 80.620 Akcji. Dnia 27 maja 2021 roku akcje przydzielono 168 inwestorom. Wartość złożonych zapisów wyniosła około 3,3 mln zł.

Parametry Oferty:

Cena sprzedaży
41 zł

Wartość oferty
6.765 tys. zł

Liczba akcji w ofercie
165.000 sztuk, w tym:

 • transza podstawowa – 115.000 sztuk
 • transza dodatkowa – 50.000 sztuk
 • przydział proporcjonalny.

Zapisy na akcje przyjmują:

+48 800 312 124

Console Labs

Console Labs działa na rynku gier wideo od 2018 roku. Spółka zajmuje się portowaniem gier z PC na wszystkie najważniejsze platformy dystrybucyjne: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch i systemy MacOS (Steam).

Spółka ma na swoim koncie kilkanaście udanych projektów w zakresie portowania gier. Konsolowa wersja Thief Simulator sprzedała się w prawie 100 tys. kopii. Na swoim koncie firma ma również rozbudowany symulator wędkarstwa – Ultimate Fishing Simulator w wersji na Xbox One i PlayStation 4.

Dodatkowym segmentem działalności w strategii rozwoju Console Labs jest tworzenie autorskich produkcji gier w ramach działalności jej spółki zależnej Beast Games, która powstała w październiku ub. roku. Obecnie zespół pracuje nad dwoma autorskimi projektami. Podstawowym założeniem modelu biznesowego Beast Games jest wydawanie gier na PC i wszystkie konsole jednocześnie.

Spółka Console Labs w 2020 roku uzyskała 2,7 mln PLN przychodów ze sprzedaży i 1,6 mln PLN zysku netto.
Głównym akcjonariuszem Console Labs jest PlayWay S.A.
Console Labs jest członkiem CERO (Computer Entertainment Rating Organization), dzięki czemu może wydawać gry bez pośredników na rynek japoński.
Spółka planuje debiut na rynku NewConnect w niedługim czasie po zamknięciu oferty.

Kluczowe projekty:

Thief Simulator
Tank Mechanic Simulator
Succubus

Harmonogram oferty:

 • Publikacja Memorandum Informacyjnego 5 maja
 • Zapisy 6-24 maja
 • Przydział akcji 27 maja
  (szacunkowo)

Materiały prasowe

Oferta publiczna Console Labs S.A. jest przeprowadzana:

 • na podstawie Memorandum Informacyjnego, wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi,
 • wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą Polską, państwie – w szczególności w Polsce lub Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek dokumentów jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

 • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
 • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
 • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.